www. .
Domain Registration | Payment Confirm 
web site hosting
 Shared Web Hosting
 Business Web Hosting
 Virtual Private Server
 Dedicated Server
 FAQs
 

cPanel 11


2024  
Home > Order Package > เงื่อนไขและข้อตกลง

 
 คำเตือน โปรดอ่านก่อนสมัคร

 1. ห้าม Upload โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีโปรแกรมแก้ลิขสิทธิ์อยู่ภายใน

 2. ห้ามเว็บที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น เว็บโป๊ ,  เว็บที่ทำลายสถาบันต่างๆ , เว็บที่เกี่ยวกับการ hack , Crack  

 3. ห้ามมีรูปลามกในเว็บของท่านโดยเด็ดขาด

 4. ห้ามใช้โปรแกรม Mailling List , Chat ที่เป็น IRC Bots ไม่ว่ากรณีใดๆ

 5. ห้ามใช้ cgi ที่ใช้ flat file database และโปรแกรม CGI ที่ทำให้ทรัพยากรของระบบ ไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ หน่วยความจำลดลง

 6. ห้ามมิให้กระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย กับระบบ และบุคคลที่สาม โดยการส่งอีเมล์ ที่เป็นการโฆษณาใด ๆ ไปสู่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ (Spamming)

 7. ห้ามมิให้ใช้ชื่ออีเมล์ตอบกลับ ที่ไม่มีอยู่ในระบบ หรือส่งข้อความอีเมล์ ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะระบุผู้ส่งอย่างชัดเจน (Spoofing)

 8. ห้ามมิให้ทำการข่มขู่ หรือส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing)

 9. Thai-server.com ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ Script ใด ๆ ก็ตาม ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น เราสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น

 10. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 11. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

 12. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว

 13. Thai-server.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ในทางที่ละเมิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการ หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือละเมิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด

 14. ทางผู้ให้บริการจะทำการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการเก็บไว้ในระบบ และผู้ใช้บริการสามารถสำรองข้อมูลด้วยตัวท่านเองได้ โดย ผ่านทาง Control Panel ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสำรองข้อมูลเว็บเก็บไว้ได้เช่นกัน และขอให้ดำเนินการสำรองข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ระบบสำรองข้อมูลของ ผู้ให้บริการ มีปัญหาและไม่สามารถกู้ข้อมูลขึ้นมาได้ ให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลที่ตนเองได้สำรองไว้มาใช้ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดข้อมูลสูญหาย และระบบสำรองของ ผู้ให้บริการ ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้

 15. ถ้า Thai-server.com ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ของท่านเป็นช่องโหว่ หรือแม้แต่ทำการปลอมแปลงเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 16. ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

  * ในกรณีที่ลูกกค้าผิดเงื่อนไขข้อตกลทาง บริษัทฯ จะทำการระง้บการใช้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าลูกจะทำการแก้ไขให้เป็นตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ

  * ในกรณีที่ท่านถูกระงับบริการ การคืนเงินจะไม่รวมค่าติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณา การคืนเงิน ตามกรณีไป

  * การคืนเงินในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ ภายใน 30 วันตั้งแต่เปิดใช้บริการ ทางบริษัทจะ หักเงินค่าบริการ 1 เดือน จากจำนวนเงินที่ท่านชำระให้กับทางบริษัทฯ การคืนเงินจะไม่คืนค่า Set up และทางลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนครบกำหนด 30 วันที่ท่านได้เริ่มใช้บริการกับทางบริษัท ฯ
Home | Services | Support | Domain Name | Company Info | FAQs | Contact Us
  Thai-server.com : เช่า เว็บโฮสติ้ง เว็บ โฮส โฮสติ้ง เช่า เว็บเซอร์เวอร์ พื้นที่ เว็บ เซิฟเวอร์ พื้นที่ โฮสติ้ง ราคาถูก ถูก เช่า Host เช่า Hosting เช่า Web Host เช่า Web Server Thai Web Hosting Thai Web Server Thai WebHosting